top of page

Algemene Voorwaarden

1. Begrippen
1.1 FORM | Barre & Yoga: onder handelsnaam FORM Studio is gevestigd aan de Eerste Oosterparkstraat 14, 1091HB te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder KVK nummer 80118666 en BTW nummer NL861560346B01.

1.2 Algemene voorwaarden: deze door FORM Studio gehanteerde algemene voorwaarden, welke op de website van FORM Studio gepubliceerd zijn.

1.3 Deelnemer: degene die een klas volgt en/of wenst te volgen bij FORM Studio.

 

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, cursussen, lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen van en bij FORM Studio, tenzij anders aangegeven. Door deelname aan een les verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 FORM Studio kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. FORM Studio zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

3. Lidmaatschap, rittenkaart en/of losse les
3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap, rittenkaarten en losse lessen.

3.2 Een lidmaatschap, rittenkaart en losse les (en het begin van haar gelimiteerde geldigheid) komt tot stand op het moment dat FORM Studio het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de student heeft ontvangen.

3.3 Op vertoon van een officiële studenten/collegekaart geeft FORM Studio 10% korting op alle rittenkaarten en losse lessen bij FORM Studio. Op lidmaatschappen wordt geen studentenkorting toegekend.

3.4 Voorafgaand aan elke les dient de student zich te melden bij de docent van FORM Studio, ongeacht of dit een losse les, een privéles, of een les met lidmaatschap betreft. Nadat de docent van FORM Studio de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd kan de student een les volgen.

3.5 Ingangsdata van de lidmaatschappen lopen via automatische incasso en starten op de dag van aankoop, tenzij anders aangegeven.

 

3.6 De lidmaatschappen worden per kalendermaand geïncasseerd en hebben geen opzegtermijn. Dat wil zeggen dat je het abonnement kunt annuleren tot de laatste dag van je huidige abonnementsperiode. Schrijf je je in op de 10e van de maand, kun je dus opzeggen tot en met de 9e van de volgende maand. Op elke 10e van de maand wordt je abonnement automatisch verlengd met 1 kalendermaand. De enige uitzondering hiervoor is het Off-Peak abonnement: dit abonnement heeft een minimum looptijd van 3 maanden.

Zodra deze minimum looptijd van 3 maanden is verlopen, geldt er geen opzegtermijn en is het abonnement maandelijks opzegbaar zoals alle andere abonnement soorten.
 

3.7 Géén van de lidmaatschappen of rittenkaarten kan worden overgedragen aan iemand anders.

3.8 Online lessen en/of 'On-Demand' lessen, dat wil zeggen live of opgenomen digitale klassen, zijn te allen tijde uitsluitend eigendom van FORM Studio en nimmer van de klant: het huren van, deelnemen aan, of bijwonen van digitale lessen geeft de klant eenmalig, tijdelijk toegang tot de inhoud van het digitale bestand, per afgenomen instantie. Alle online lessen, hun rechten en hun materiaal/bestandsinhoud behoren expliciet en uitsluitend tot het (intellectueel) eigendom van FORM Studio, nooit van de afnemer. Het opnemen, delen en/of verspreiden van digitale FORM lessen (of delen ervan) is derhalve te allen tijde ten strengste verboden - tenzij in de vorm van eenmalige, kortstondige moment-opnames (foto's).

3.9 Wanneer een Deelnemer een abonnement afneemt bij de Studio, valt het onder de verantwoordelijkheid van de Deelnemer dat er voldoende saldo op zijn of haar bankrekening staat op het moment dat de automatische incasso plaatsvindt.

Wanneer de afschrijving om wat voor reden niet lukt of achteraf wordt gestorneerd, brengt het betaalsysteem de Studio €7,50 aan kosten in rekening per instantie.
Bij de eerste instantie komen deze kosten voor rekening van de Studio - alle daaropvolgende instanties van dezelfde betaling zijn voor rekening van de Deelnemer en dienen aanvullend en apart betaald te worden door de Deelnemer aan de Studio.

 

4. Prijzen, betaling en prijswijziging
4.1 Een lidmaatschap, rittenkaart of losse les moet voorafgaand aan de te volgen les betaald worden. Betaling kan worden gedaan via automatische incasso, via iDeal of credit card. Cash betalingen zijn niet mogelijk.

 

4.2 De geldende prijzen voor losse lessen, de FORM Studio rittenkaarten en alle soorten lidmaatschappen staan altijd op de website. FORM Studio behoudt zich het recht om prijzen periodiek te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van de prijslijst, vermeld per e-mail.

5. Reserveren voor lessen
5.1 Voor de lessen bij FORM Studio kan vooraf een reservering worden gemaakt via het rooster op de website. Een gereserveerde les kan online kosteloos worden geannuleerd tot 8 uur voor aanvang van de les. Bij No Show of te late annulering wordt de les volledig in rekening gebracht. 

Hieronder vind je alle informatie over het online reserveren van lessen.

-Alle lessen zijn van tevoren open voor online reserveringen.
-Je kunt alleen online reserveren. Niet telefonisch.
-Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Als je denkt laat te komen, bel dan naar de studio zodat we je reservering vasthouden. Als je niet naar de les kunt komen, wees op tijd met cancellen (Max. 8  uur voor de les).
-Als je je hebt ingeschreven, maar je komt niet zonder te annuleren (no show), dan wordt deze les in rekening gebracht.

-Omstandigheden tot last-minute annuleren zoals ziekte, verslapen, file/vertraging, of andere oorzaken die niet jouw schuld zijn, worden niet in acht genomen en tellen gewoon als late-cancel.  
-Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je nog steeds naar de studio komen. Er bestaat altijd een kans dat er een plekje vrij is omdat iemand niet komt opdagen.

 

6. Huisregels
6.1 Alle Studenten moeten altijd de volgende huisregels van FORM Studio volgen:
 

-Kom fris naar de les. Het gebruik van (geurloze) deodorant wordt zeer op prijs gesteld. De lessen zijn op blote voeten of op barre sokken.
 

-Draag schone kleding tijdens de lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen. Schoenen zijn niet toegestaan in de studio. Je kunt je schoenen onder de bank in de hal neerzetten of in je kluisje bewaren.
 

-FORM Studio stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. De mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt.
 

-Om iedereen een optimale les te gunnen, worden studenten verzocht tijdens de les niet te praten in de studio en in de andere ruimten zachtjes te praten.
 

-De (lichamelijke) integriteit van studenten dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door FORM Studio niet getolereerd.
 

-Ongewenst gedrag zoals diefstal, vandalisme of asociaal gedrag wordt door FORM Studio niet getolereerd.

 

6.2 FORM Studio behoudt zich het recht voor studenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 6.1, niet naleven, de toegang tot FORM Studio te ontzeggen en het lidmaatschap of de rittenkaart van de betreffende student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

 

7. Lesrooster
7.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. FORM Studio behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van meldingen in de ruimten van FORM Studio, vermelding op de website en/of per e-mail.

 

7.2 FORM Studio behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. Overmacht is onder andere maar niet gelimiteerd tot uitbraak van oorlog, rellen en natuurrampen. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

 

7.3 FORM Studio is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op en rond feestdagen de deuren te sluiten.

8. Beëindiging en opschorting lidmaatschap/membership
8.1 De student kan een geldend membership opzeggen met één kalendermaand opzegtermijn. Er vindt nimmer restitutie van lidmaatschapsgeld plaats. Dit geldt ook voor wijzigingen in het lidmaatschap door ziekte of vakantie, etc.

 

8.2 Om een lidmaatschap te beëindigen dient een Deelnemer een mail te sturen naar info@form-amsterdam.com. Opzeggen kan niet via de Bsports portaal. Verbaal uw lidmaatschap opzeggen door dit in persoon te melden aan een docent is niet mogelijk of geldig.

 

8.3 Een lidmaatschap pauzeren voor vakantie of reizen is niet mogelijk.
De enige toegestane reden tot pauzeren is wanneer Deelnemer zich ernstig blesseert en aan de hand van een doktersbrief of ander medisch bewijsstuk kan aantonen dat deelnemen aan de lessen voor een verlengde periode fysiek niet mogelijk is of niet is toegestaan.

 

8.4. Om een lidmaatschap te pauzeren moet hiervoor een email worden gestuurd naar info@form-amsterdam.com. Houdt rekening met een minimale notificatie tijd van 2 weken voorafgaand aan de volgende betaling. Voldoende bewijs van blessure is nodig.

9. Aansprakelijkheid
9.1.1 FORM Studio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van les(sen) bij FORM Studio.

 

9.1.2 FORM Studio biedt Deelnemers het gebruik van lockers aan om waardevolle spullen in op te slaan. Wij raden alle Deelnemers aan deze lockers te gebruiken voor dit doeleinde. Het wel of niet willen gebruiken van de lockers is echter volledig aan de Deelnemer en diefstal, verlies of schade aan persoonlijk eigendom van de Deelnemer wordt in geen enkel geval gedekt door FORM Studio – noch kan FORM Studio aansprakelijk worden gesteld.

 

9.2 Er bestaat altijd een kans om een blessure op te lopen tijdens een les. Door deelname aan een les bij FORM Studio, aanvaardt de student dit risico op een blessure. FORM Studio biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 

-Consulteer een arts voordat je met lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 

-Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de les begint.
 

-Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent.
 

-Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 

-Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 

-Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 

-Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
 

-Onze docenten zijn geen artsen en beschikken niet over medische kennis, zij kunnen u enkel adviseren op het gebruiken van alternatieve posities tijdens de les indien u fysiek gelimiteerd bent. Vraag dus nooit om medisch advies aan onze docenten.

10. Persoonsgegevens
10.1 FORM Studio verzamelt persoonsgegevens van de studenten voor het bijhouden van haar ledenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van uitgegeven FORM Studio rittenkaarten en lidmaatschappen. FORM Studio gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

10.2 FORM Studio gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten op de hoogte te brengen van activiteiten van FORM Studio en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de student geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van FORM Studio, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@form-amsterdam.com. De student is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van FORM Studio gebruik kan worden gemaakt.

 

10.3 FORM Studio geeft de persoonsgegevens van de studenten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page